Alpha Series

TER ALPHA 4x 1-SPEED BUTTONS (4 DIRECTIONS)

Part No: PF38040004

TER ALPHA 2x 1-SPEED (LEFT/RIGHT) + 2x 2-SPEED (UP/DOWN)

Part No: PF38040006

TER ALPHA 1x 1-SPEED (UP/DOWN) + START + E/STOP

Part No: PF38040002

TER ALPHA 4x 1-SPEED BUTTONS (4 DIRECTIONS) + E/STOP

Part No: PF38050003

TER ALPHA 2x 1-SPEED (LEFT/RIGHT) + 2x 2-SPEED (UP/DOWN) + E/STOP

Part No: PF38050004

TER ALPHA 4x 2-SPEED (4 DIRECTIONS) + E/STOP

Part No: PF38050005

TER ALPHA 6x 1-SPEED (4 DIRECTIONS + TILT UP/DOWN)

Part No: PF38060013

TER ALPHA 6x 1-SPEED (4 DIRECTIONS + TILT UP/DOWN) + E/STOP

Part No: PF38070011

TER ALPHA 2x 2-SPEED (UP/DOWN) + 4x 1-SPEED (LEFT/RIGHT + TILT UP/DOWN) + E/STOP

Part No: PF38070008

TER ALPHA 6x 2-SPEED (4 DIRECTIONS + TILT UP/DOWN) + E/STOP

Part No: PF38070003